In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat het eerder vastgestelde ontwerp voor de herinrichting van het Houtplein en omgeving niet wordt uitgevoerd. De raad wil een nieuw ontwerp waarin omwonenden, ondernemers, wijkraden en belanghebbenden volop kunnen participeren De partners in de stad en de gemeente Haarlem gaan voor een gastvrije en goed functionerende entree. Het plein heeft een belangrijke functie voor het openbaar vervoer en het doorgaande fietsverkeer. Door de herinrichting van het plein en de omgeving worden deze functies en de leefomgeving sterk verbeterd.

Het projectgebied betreft niet alleen het Houtplein maar ook een groot deel van de Tempeliersstraat, begin Wagenweg en Frederikspark, de ventweg van de Dreef, Wagemakerslaan, Houtbrug en Wijde Geldelozepad.

Op de tekeningen, die maandag 24-09-2018 zijn gepresenteerd tijdens de participatiebijeenkomst, ziet u het concept van het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van het Houtplein e.o. In de week van 24 september zal het college van B&W Haarlem een besluit nemen om het Voorlopig Ontwerp vrij te geven voor inspraak. Zodra dit besluit is genomen wordt op deze website het Voorlopig Ontwerp geplaatst en geven wij aan hoe u deel kan nemen aan de inspraak.

Bekijk de kaart & denk mee

Na de herinrichting van het Houtplein moeten bewoners, ondernemers, OV-gebruikers, fietsers, voetgangers en bezoekers het plein ervaren als een veilige en prettige omgeving.

De gemeente vindt het belangrijk om al deze gebruikers te betrekken bij het ontwerp van het plein. Daarvoor worden verschillende bijeenkomsten en gesprekken georganiseerd.

Vanaf 13 juni is er een online participatieplatform beschikbaar. Bezoekers kunnen hun ideeën of vragen achterlaten op het platform. Vragen en antwoorden zijn voor iedere bezoeker te zien. De verschillende stappen in het ontwerpproces worden zichtbaar en bezoekers kunnen daar hun mening over geven.

Op woensdag 13 juni wordt een informatieavond georganiseerd bij Schröder aan de Raamsingel. Alle belanghebbende kunnen daar aangeven wat hun wensen zijn voor de inrichting van het Houtplein e.o.

Vervolgens gaan ontwerpers aan de slag met een eerste verkeerskundig plan Dit verkeerskundig plan is de basis voor het hele inrichtingsplan. Op basis van het verkeerskundig plan wordt een aantal schetsontwerpen gemaakt, die bij een volgende bijeenkomst worden gepresenteerd (nog voor de zomer). Met de op- en aanmerkingen en de reacties van het online participatieplatform gaat de architect in de zomer aan de slag met het Voorlopig Ontwerp (VO). Vlak na de zomervakantie wordt het concept van het Voorlopig Ontwerp wederom gepresenteerd en krijgen belangstellenden gelegenheid hun inbreng te leveren. Nadat het college van B&W het Voorlopig Ontwerp heeft vastgesteld, start de inspraak (± oktober 2018).

  • Start participatie juni 2018 met een informatieavond op 13 juni
  • Presentatie eerste schetsontwerpen met informatieavond week 28
  • Presentatie concept Voorlopig Ontwerp met informatieavond week 36/37
  • Vrijgeven Voorlopig ontwerp september
  • Start inspraak op VO oktober
Witteveen+ Bos voert in opdracht van de gemeente Haarlem het projectmanagement uit

Het huidige Houtplein was ooit gelegen net buiten de Houtpoort, één van de toegangspoorten van de stad. Later hét beginpunt van de Dreef (die oorspronkelijk doorliep tot aan Restaurant Dreefzicht). Hoewel het een plein wordt genoemd is het vooral een brede straat die al lange tijd een belangrijke schakel vormt in de toegang tot de stad. De laatste decennia vooral voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Het huidige gebied oogt rommelig en het ontbreekt aan gastvrijheid; iets wat verwacht mag worden als de toegang tot het zuidelijke deel van het oude centrum van Haarlem. Door het intensieve gebruik met diverse functionaliteiten zal een nieuw evenwicht gevonden moeten worden in functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Na de herinrichting moet het Houtplein en omgeving een leefomgeving vormen die aan alle gebruikers zoveel mogelijk tegemoet komt. Bewoners, ondernemers, OV-gebruikers, fietsers, voetgangers en bezoekers moeten een veilige en prettige omgeving ervaren. Een plek waar het aangenaam wonen en verblijven is voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad.

Procesmanager Rob Admiraal, e-mail radmiraal@haarlem.nl

omgevingsmanager Herman Opmeer, e-mail herman@opmeercommunicatie.nl